INSTALIMET ELEKTIME

INSTALIM DHE MIREMBAJTJE

TEKNO FIRE miraton dhe autorizon inspektorët të rishikojnë dhe inspektojnë llojin e mëposhtëm të instalimeve

 • Instalime të reja / shtesa të shërbimeve elektrike
 • Instalime të reja / shtesa të instalimeve elektrike, instalime, pajisje
 • Ndryshimet e shërbimeve ekzistuese elektrike, instalime elektrike, pajisje
 • Instalimet e sistemit të alarmit / anulimeve nga zjarri
 • Transformatorët, kullat e komunikimit, hidrocentralet
 • Ndriçim në natyrë
 • Shërbime të përkohshme dhe të veçanta të ngjarjeve
 • Ndezja e urgjencës dhe shkëputja e shërbimeve
 • Të reja, shtesa / ndryshime në komponentët elektrikë të sistemeve mekanike
 • Sistemet e ngrohjes
 • Sistemet e ftohjes
 • Sistemet e ventilimit
 • Sisteme shter gatimi
 • Sistemet e mbledhjes së pluhurit